เกียรติประวัติของโรงเรียน

วัน เดือน ปี

เกียรติประวัติ

หมายเหตุ

2540

 

นายศิรา ไหมอุ้ม ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2540

30 สิงหาคม 2542

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 7 อ.ในโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด ของกระทรวงสาธารณสุข

 

เกียรติประวัติของอาจารย์

นายกิตติ สุภานนทเดชากุล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

 

รางวัลที่ได้รับ

    1. ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2528 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2528
    2. ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ (สีทอง) ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
    3. ราชูปถัมภ์จากเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2518

    4. ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ (สีทอง) ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ท.ม.

ผลงานอื่น

ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

น.ส.ภัททิกานันท์ มนเทียรทอง

วุฒิการศึกษา ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)

เกียรติยศ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นครูแม่แบบวิชาภาษาไทย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2541

 

น.ส.วิมลวรรณ อุไรรงค์

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

เกียรติยศ ได้รับการพิจารณาให้เป็นครูดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

   

นางแดงต้อย เทวรัตน์มณีกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

เกียรติยศ เป็นวิทยากร เรื่อง การสอนทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม, เพื่อนเตือน

เพื่อน, การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของกรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข

   

นางสุธาทิพย์ ศุกรโยธิน

ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

เกียรติยศ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นครูแม่แบบ วิชานาฏศิลป์ ของ

เขตการศึกษา 1